သြဂုတ်လပထမဆယ်ရက်အတွင်းအဓိကစာရင်းအင်းသံနှင့်သံမဏိလုပ်ငန်းများသည်တစ်နေ့လျှင်သံမဏိတန်ချိန် ၂.၀၄၃၉ သန်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။

တရုတ်သံနှင့်သံမဏိအသင်းမှအချက်အလက်များအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်သြဂုတ်လအစောပိုင်းတွင်အဓိကစာရင်းအင်းသံနှင့်သံမဏိလုပ်ငန်းများသည်သံမဏိတန်ချိန် ၂၀,၄၃၉,၄၀၀၊ သံတန်ချိန် ၁၈,၃၂၆ သန်းနှင့်သံမဏိတန်ချိန် ၁၉,၁၅၈၂ သန်းကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက်သံမဏိနေ့စဉ်ထွက်ရှိမှုသည်တန်ချိန် ၂.၀၄၃၉ သန်းရှိခဲ့ပြီးတစ်လမှ ၂.၉၇ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၄.၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ ဝက်သံ၏နေ့စဉ်ထွက်ရှိမှုသည်တန်ချိန် ၁.၈၃၂၆ သန်း၊ တစ်လမှ ၂.၆၆ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခြင်းနှင့်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၅.၀၉ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခြင်း၊ သံမဏိ၏နေ့စဉ်ထွက်ရှိမှုသည်တန်ချိန် ၁,၉၁၅.၈ သန်း၊ တစ်လနှင့်တစ်လ ၉.၄၆ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခြင်းနှင့်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၄.၁၆ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခြင်း


ပို့စ်တင်ချိန်-သြဂုတ်-၂၅-၂၀၂၁